Polskie towarzystwo
żywienia klinicznego dzieci

Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci powstało w 2011 roku. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym specjalistów związanych z leczeniem żywieniowym najmłodszych pacjentów. W poczet swoich członków zalicza między innymi lekarzy, dietetyków, pielęgniarki i farmaceutów.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków. Działania Towarzystwa koordynuje Zarząd Główny, pod kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Do zadań Towarzystwa należy prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia, upowszechnianie wiedzy medycznej dotyczącej leczenia żywieniowego i żywienia dzieci i młodzieży, formułowanie zaleceń, opinii i rekomendacji oraz tworzenie programów w odniesieniu do zasad leczenia żywieniowego i żywienia dzieci i młodzieży, a także nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia dzieci i młodzieży.

Dane Towarzystwa

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI

 

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

KRS 0000375902
REGON 142788995
NIP: 952-210-32-58

Nr konta : 48 1090 1753 0000 0001 1559 9755

WŁADZE TOWARZYSTWA

ZARZĄD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI – KADENCJA 2023-2026

 

Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz – Prezes Zarządu

Ewa Toporowska-Kowalska – Zastępca Prezesa Zarządu

Hanna Romanowska – Sekretarz

Janusz Książyk – Skarbnik

Magdalena Świder – Członek Zarządu

Anna Borkowska – Członek Zarządu

Katarzyna Popińska – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI

 

 

Mikołaj Danko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Czop – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Marta Sibilska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Ewa Hapyn – Członek Komisji Rewizyjnej

Jarosław Kierkuś – Członek Komisji Rewizyjnej

walne zgromadzenie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy członek Stowarzyszenia zaproponowany przez Zarząd Główny, przy czym kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków winna być zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, lub przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniona w głosowaniu jawnym. Do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, obradom przewodniczy członek Zarządu Głównego, ustalony przez Zarząd Główny.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków odpowiedzialny jest za:

a. organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia Członków, w tym, za przeprowadzenie  wolnej dyskusji, możliwość wypowiedzenia się każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia Członków i zrealizowanie porządku obrad, zaproponowanego przez Zarząd Główny, który może zostać zmieniony i uzupełniony i który musi być przyjęty w głosowaniu jawnym,

b. wybór, w głosowaniu jawnym, 4 członków Komisji Mandatowej,

c. wybór, w głosowaniu jawnym, 3 członków Komisji Wyborczej,

d. wybór, w głosowaniu jawnym, 3 członków Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Mandat przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków, zawierającego uchwały zgromadzenia i protokół Komisji Wyborczej, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej już istniejącej, lub nowo wybranego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków, na którym przeprowadzono wybory.

KOMISJE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Komisja Mandatowa wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Mandatowa, określa, czy Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, ze względu na sposób zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd Główny. Decyzja Komisji Mandatowej stwierdzająca ważność lub nieważność Walnego Zgromadzenia Członków jest obowiązująca i ostateczna . Komisja Mandatowa dokonuje zliczania wszystkich oddanych głosów w czasie zarządzonych głosowań, z wyjątkiem wyborów władz Stowarzyszenia. Komisja Mandatowa przygotowuje protokół zbiorczy z obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Wyborcza przeprowadza liczenie głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków ma na celu dokonywanie wyboru władz, przy czym członkowie Komisji Wyborczej tracą, na czas trwania Walnego Zgromadzenia Członków, bierne prawo wyborcze.

3. Komisja Uchwał i Wniosków wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Uchwał i Wniosków jest odpowiedzialna za zredagowanie projektu uchwał zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez członków w czasie dyskusji.

STATUT „POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI”

Plik z aktualną treścią statutu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci znajduje się poniżej: